VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
(dále jen „Společnost“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré smlouvy, jejichž předmětem je koupě vložky do nádrže na pohonné hmoty (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi Společností a podnikající osobou (dále jen „zákazník“). 

1.2 Pod termín „Smlouva“ dle těchto VOP spadají i veškerá ujednání mezi Společností a zákazníkem související s koupí vložky do nádrže na pohonné hmoty (dále jen „předmět plnění“), byť by se jednalo o jiný smluvní typ, než o kupní smlouvu. 

1.3 Tyto VOP se vztahují i na proces uzavírání Smlouvy. 

1.4 Ujednání obsažená ve Smlouvě mají před těmito VOP přednost. 

2. Uzavírání Smlouvy 

2.1 Smlouva může být platně uzavřena jen v písemné formě. Za písemnou formu se považuje i právní jednání učiněná elektronicky prostřednictvím prostého e-mailu odeslaného z e-mailové adresy běžně užívané jednající osobou nebo učiněné prostřednictvím systému datových schránek spravovaných Ministerstvem vnitra. 

2.2 Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím právního jednání činěného na dálku, dochází k jejímu uzavření okamžikem bezpodmínečného akceptování závazné nabídky Společnosti zákazníkem. Akceptací nabídky Společnosti s odchylkou nebo dodatkem, které mění podmínky nabídky pouze nepodstatně, je Smlouva uzavřena až v okamžiku, když takovou odchylku nebo dodatek Společnost schválí.

2.3 Zákazník odpovídá za správnost informací poskytnutých Společnosti před uzavřením Smlouvy zejména na základě dotazníku Společnosti (může být vyžádána např. technická dokumentace). Dle možností může společnost učinit na žádost zákazníka nabídku i na základě neúplných informací.  Plnění není vadné, pokud vytýkaný nedostatek má původ v nesprávných nebo neúplných informacích poskytnutých zákazníkem Společnosti. 

3. Dodání, převzetí, rizika 

3.1 Není-li v nabídce Společnosti uvedeno jinak, není součástí nabídky doprava, montáž a balení, přičemž místem převzetí je místo sídla Společnosti. Zákazník odpovídá za řádné zabalení předmětu plnění v návaznosti na jím zajištěný způsob dopravy. 

3.2 Dodací lhůta neplyne dřív než od úhrady zálohy ujednané ceny, není-li ujednáno jinak. 

3.3 Bylo-li ujednáno, že je zákazník povinen něco dodat, zejména materiál, pomocný materiál nebo nástroje, neplyne dodací lhůta dřív, než od splnění takové povinnosti zákazníka. 

3.4 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na zákazníka jeho převzetím nebo pokud není zákazníkem převzat v ujednaném termínu. 

3.5 Společnost neodpovídá za prodlení způsobené vyšší mocí a nepředvídatelnými, neodvratitelnými událostmi (např. stávky nebo výluky, provozní poruchy, potíže při zásobování materiálem nebo energií, zpoždění v dopravě, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, jakož i potíže při získávání povolení, zejména dovozních a vývozních licencí). O dobu způsobenou těmito okolnostmi se prodlužuje dodací lhůta. To platí i v případě, že se překážky vyskytnou u dodavatelů Společnosti. Za vyšší moc se považují i opatření orgánů veřejné moci. Pokud překážka nemá pouze dočasné trvání, Smlouva zaniká. Nároky na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny. 

4. Technická kritéria, odmítnutí záruky  

4.1 Předmět plnění vyžaduje montáž a řádnou údržbu (včetně pravidelných servisních prohlídek), to vše kvalifikovanou odbornou osobou v souladu s dokumentací a dalšími informacemi poskytnutými Společností. Montáž a údržba se mohou lišit zejména v závislosti na použitém typu paliva a zařízení, do kterého se předmět plnění montuje. Na požádání poskytne Společnost zákazníkovi školení. 

4.2 Pro řádnou údržbu je nezbytné zajistit zejména přístup k instalovanému předmětu plnění, udržování čistoty vstupních šachet, zamezení průniku vody do šachet, používání předmětu plnění pouze k určenému účelu a v souladu s dokumentací, nepoužívání nevhodných náhradních dílů, nepřipojování nevhodných zařízení a nepoužívání výrobků tak, aby se staly nebezpečnými. 

4.3 Je-li to ujednáno, provádí Společnost profesionální montáž osobami vyškolenými přímo pro specifika předmětu plnění. Za takovou montáž Společnost plně odpovídá a v takovém případě se neuplatní ustanovení těchto VOP o nesprávné montáži. 

5. Duševní vlastnictví 

5.1 Veškeré vynálezy, úpravy, zlepšení, postupy nebo know-how týkající se výrobků Společnosti patří výhradně Společnosti. Pokud se je zákazník dozví od Společnosti, nebude je předávat třetím stranám. 

5.2 Žádná ze stran nesmí prozradit důvěrné informace nebo obchodní tajemství druhé strany třetím stranám nebo je použít pro vlastní účely, ledaže je to nezbytné k ochraně jejích práv. 

5.3 Každá strana se zavazuje zajistit, že získá nebo bude vlastnit práva duševního vlastnictví potřebná ke splnění smluvních závazků, a bude neprodleně informovat druhou stranu o jakémkoli zjištěném porušení práv duševního vlastnictví. 

6 .Ceny, platební podmínky 

6.1 Všechny faktury jsou splatné v českých korunách nebo eurech. Platba je prováděna předem na základě zálohové faktury, pokud není dohodnuto jinak. 

6.2 Není-li dohodnuto jinak, jsou ujednané ceny cenami při odběru ze závodu (EXW) Společnosti, bez obalu a daně z přidané hodnoty. 

6.3 Pokud nebyly ceny mezi společností a zákazníkem výslovně dohodnuty, platí ceníkové ceny Společnosti platné v době objednávky. 

6.4 V případě, že montáž do koncového zařízení zajišťuje Společnost, nese zákazník kromě sjednané odměny také všechny nezbytné s tím spojené náklady, zejména náklady na přepravu pracovníků, nářadí a osobních zavazadel, jakož i náklady na pracovní sílu, pokud není dohodnuto jinak. 

6.5 V případě prodlení s úhradou ceny (nebo jejího doplatku) po dodání předmětu plnění je zákazník povinen uhradit úrok z prodlení ve výši o 8 procentních bodů p.a. vyšší než kolik činní zákonný úrok z prodlení. 

6.6 Pokud se společnost po uzavření Smlouvy dozví o riziku neschopnosti zákazníka plnit, je oprávněna požadovat po zákazníkovi jistotu až do výše ujednané ceny; lhůta k plnění se prodlužuje o dobu, po kterou není na požadavek Společnosti jistota složena. Pokud jistota nebyla poskytnuta ve lhůtě poskytnuté Společností, může Společnost odstoupit od Smlouvy. 

6.7. V případě odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen vrátit Společnosti odebraný předmět plnění a není-li to možné (např. je již namontován do nádrže), je povinen uhradit peněžní náhradu. 

7. Práva z vadného plnění, záruka 

7.1 Práva z vadného plnění zanikají, nebyla-li vada (či její projev) oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník jako profesionál mohl při dostatečné péči zjistit. 

7.2 Práva z vadného plnění, včetně práv ze záruky, nemá zákazník v případě nedostatků způsobených nikoli řádnou montáží nebo údržbou. 

7.3 Záruka se nevztahuje na vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník jako profesionál mohl při dostatečné péči zjistit (za takový okamžik se považuje i zjištění projevu vady). 

7.4 Záruční doba je uvedena na záručním listu přiloženém k výrobku. 

7.5 Záruka se nevztahuje zejména na situace, 

7.5.1 pokud není výrobek správně namontován v souladu s platnými montážními pokyny a příslušnými předpisy kvalifikovanou a schválenou odbornou firmou, 

7.5.2 nesprávného užívání a údržby, včetně poškození v důsledku nesprávného provozu výrobku či v důsledku použití jiného příslušenství než předepsaného výrobcem 

7.5.3 vad způsobených zásahem zákazníka nebo třetích osob, například pokud zákazník nebo třetí osoba provedou na výrobcích úpravy nebo opravy bez souhlasu Společnosti, 

7.5.4 poškození způsobené přirozeným opotřebením, nesprávným použitím, nedbalostí, nahodilým poškozením 

7.6 Záruka zaniká, pokud 

7.6.1 na žádost Společnosti nebudou zaslány reklamované díly a/nebo jí nebude poskytnuta možnost prohlídky předmětu plnění, 

7.6.2 není indikátor netěsnosti v bezporuchovém provozu a pravidelně řádně servisován dle podmínek výrobce. 

7.7 V případě včasného a oprávněného oznámení vady má zákazník právo na výměnu předmětu plnění nebo jeho části nebo na opravu předmětu plnění, a to dle uvážení Společnosti. 

7.8 Neoprávněná reklamace je považována za servisní podporu a jako taková je účtována. 

8. Omezení odpovědnosti za škodu 

8.1 Odpovědnost Společnosti za škodu je omezena na výši škody obvykle předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

8.2 Žádná ze stran neodpovídá druhé straně za škodu způsobenou v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu stran (například vyšší moc, válka, nepokoje nebo přírodní katastrofy). 

8.3 Zákazník odškodní Společnost zejména za škodu vzniklou Společnosti v důsledku: 

8.3.1 pokynů zákazníka;

8.3.2 prodlení zákazníka s převzetím dodávky nebo jakéhokoli jiného jednání, opomenutí nebo neplnění povinností ze strany zákazníka nebo jeho zástupců, zaměstnanců nebo pracovníků v rozsahu, v jakém je zákazník odpovědný za jejich jednání, nebo 

8.3.3 porušení smlouvy ze strany zákazníka. 

8.3.4 jednání zákazníka, kterým je porušen patent, ochranná známka, autorské právo, právo k průmyslovému vzoru nebo jinému právu průmyslového vlastnictví, pokud k porušení došlo z důvodu dovozu, výroby nebo prodeje předmětů plnění vyrobených podle specifikací nebo v souladu se specifickými požadavky zákazníka. 

9. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

9.1 Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud kdykoli v době, kdy smluvní cena nebyla v plné výši zaplacena (bez ohledu na to, zda je pohledávka na zaplacení již splatná či nikoli), je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti zákazníkovi, nebo je zákazník v platební neschopnosti, případně vstoupil do likvidace. 

10. Výhrada vlastnického práva 

10.1 Společnost si ponechává vlastnictví předmětu plnění až do úplného zaplacení ceny a všech vedlejších pohledávek. . Až do úplného zaplacení kupní ceny výrobků je zákazník povinen předmět plnění vždy komplexně pojistit proti ztrátě nebo poškození v důsledku nehody, požáru, krádeže a proti dalším rizikům, která obvykle přebírají pojišťovny v souvislosti s podnikáním provozovaným zákazníkem, a to nejméně na částku rovnající se časově nesplacenému zůstatku. Na žádost Společnosti je zákazník povinen předložit doklad o existenci takového pojištění a postoupit Společnosti veškeré nároky z tohoto pojištění. Zákazník se dále zavazuje, že nebude používat žádné předměty plnění, které jsou dosud ve vlastnictví Společnosti, jako zástavu. 

10.2 V případě reklamace nebo uplatnění práv třetích osob ke zboží ve vlastnictví Společnosti je zákazník povinen společnost neprodleně informovat. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Smlouva se řídí výhradně právem České republiky. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 se na tuto smlouvu nevztahuje. 

11.2 Pro řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo související s ní (v případě její neplatnosti nebo jejího zrušení) je ujednána pravomoc soudů České republiky, Místní příslušnost soudů se řídí místem sídla Společnosti. 

11.3 Pokud bude některé z ustanovení nebo část ustanovení těchto VOP shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle platných právních předpisů, bude toto ustanovení nebo příslušná část ustanovení – v rozsahu, jakém je lze oddělit od ostatních ustanovení – vyloučena z VOP. Zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena. 

11.4 Změny a úpravy Smlouvy jsou účinné a vymahatelné pouze tehdy, jsou-li provedeny písemně. 

11.5 Zákazník nesmí postoupit, nahradit nebo jinak převést svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Společnosti; jakýkoli pokus o takový převod je neplatný. 

11.6 V případě jakýchkoli rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze. 

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení (PDF 140 kB)

ETK s. r. o.