REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ SPOLEČNOSTI ETK

Provoz Činnost Číslo aspektu Aspekt přímý (P), nepřímý (N) Aspekt Dopad Časové hledisko Provoz Významnost z hlediska
priorit řízení společnosti
Řízení aspektů (příslušný legislativní nebo jiný
předpis ve znění pozdějších platných předpisů)
Za řízení odpovídá Záznamy
Administrativa ETK provoz kanceláří  1 P vznik odpadu od tonerových kazet zábor půdy  ojediněle B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) JEDNATEL Evidence odpadů
 2 P spotřeba el. energie čerpání přírodních zdrojů  často B Nevýznamná Sledování spotřeby el. energie (zák.458/2000 Sb.) JEDNATEL Evidence spotřeby
 3 P spotřeba plynu čerpání přírodních zdrojů  často B Nevýznamná Sledování spotřeby plynu (zák.458/2000 Sb.) JEDNATEL Evidence spotřeby 
 4 P spotřeba vody čerpání přírodních zdrojů  často B Nevýznamná Sledování spotřeby a kvality vody
(zák.274/2001 Sb., vyhl. 252/2004 Sb.)
JEDNATEL Evidence spotřeby
 5 P kancelářský papír zábor půdy  občas B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) JEDNATEL Evidence odpadů
 6 P odpadní vody kontaminace půdy a vody   často B Nevýznamná Limity znečištění, objem ( zák. 254/2001 Sb., zák. 274/2001 Sb., vyhl. 146/2004 Sb., vyhl. 515/2006 Sb. JEDNATEL Hlášení o neshodě
 7 P vznik směsného komunálního odpadu zábor půdy  občas B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) JEDNATEL Evidence odpadů
Činnosti třetích stran areál externí dodavatelé, externí služby 9 P únik chemikálií kontaminace povrchových vod  ojediněle H Významná z cílem Předání informace o EMS   (zák. 434/2005 Sb., zák. 254/2001 Sb., zak. 274/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIK  Hlášení o neshodě
 10 P vznik stavebního odpadu zábor půdy  ojediněle B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
 11 P stáčení ropných látek z nádrže na ropné kaly - možnost vzniku požáru kontaminace povrchových vod  ojediněle M Významná s cílem Kontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o EMS    (zák. 274/2001 Sb., zák.254/2001 Sb.), Požární řád, požární poplachová směrnice.
Havarijní sorpční souprava.
Hasicí přístroj
VED.TECHNIK   Hlášení o neshodě
Odvoz nebezpečných odpadů  12 P únik olejů a PHM kontaminace povrchových vod - nebezpečí požáru  ojediněle M Významná Kontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o EMS (zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb., zák. 274/2001 Sb.).
Havarijní sorpční souprava
VED.TECHNIK Hlášení o neshodě
 13 P emise výfukových plynů znečištění ovzduší  občas B Nevýznamná Kontrola vozidel při vjezdu a pohybu po areálu, předání informace o E MS (zák. 201/2012 Sb.) VED.TECHNIK  ne
Realizace a servis Obaly na dodaném  materiálu  14 P odpadový materiál zábor půdy občas  B Významná  Sledování produkce obalů a odpadů (zák. 477/2001 Sb.) VED.TECHNIK Hlášení o produkci obalů, Hlášení o produkci odpadů Smlouva s odběratelem odpadů
Nebezpečné odpady  15 P  vznik stavebního odpadu zábor půdy ojediněle B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
 16 P zbytky instalačního materiálu (elektroinstalační materiál…) zábor půdy ojediněle  B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
 17 P únik chemichých látek kontaminace horniny ojediněle  H Významná s cílem  Metodický pokyn pro nakládání s odpady(PP6.0/3,PP7.0/7), (zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIK Hlášení o neshodě
 18 P únik chemichých látek kontaminace povrchových vod ojediněle  H Významná s cílem  Metodický pokyn pro nakládání s odpady(PP6.0/3, PP7.0/7), (zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
Hasicí přístroj.
VED.TECHNIK Hlášení o neshodě
 19 P baterie - zpětný odběr zábor půdy ojediněle B Nevýznamná Zákon o odpadech a o změně (zák. 185/2001 Sb.)  VED.TECHNIK Evidence odpadů
Parkování a doprava provoz osobních  20 P únik olejů a PHM kontaminace povrchových vod ojediněle H Významná s cílem Pravidelná údržba, postup pro řešení havárií, Havarijní plán PP 6.0/3 (zák. 274/2001 Sb., zák.254/2001 Sb.)
Havarijní sorpční souprava.
VED.TECHNIK   Provozní deník, postup pro řešení havárií
 21 P spotřeba PHM čerpání přírodních zdrojů občas B Nevýznamná  sledování spotřeby  VED.TECHNIK Evidence spotřeby
22 P údržba manipulace vznik nebezpečného odadu občas  B Nevýznamná  Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
23 P emise výfukových plynů znečištění ovzduší často   B Významná Pravidelné prohlídky na STK  (zák. 201/2012 Sb.) VED.TECHNIK Protokol o měření emisí
Provoz společnosti provoz kotelny 23 P znečištění ovzduší čerpání přírodních zdrojů často  B Nevýznamná Pravidelné revize JEDNATEL Zánam o provedené revizi
výměna zářivek a výbojek 24 P vznik nebezpečného odpadu zábor půdy ojediněle  B Nevýznamná Metodický pokyn pro nakládání s odpady(PP 7.0/7) (zák.185/2001 Sb.)  (zák.254/2001 Sb.)  JEDNATEL Evidence odpadů
Skladování manipulace 25 P ostatní odpad zábor půdy občas B Nevýznamná  Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
skladování manipulace (stavební a podobné materiály) 26 P možnost rozsypání, obaly zábor půdy ojediněle B Nevýznamná Třídění odpadů (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 Sb.) VED.TECHNIK Evidence odpadů
ETK s. r. o.