1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí (HSE): Politika, Organizace a zainteresovanost managementu

1.1 Formulovala společnost svoji HSE politiku v zásadním prohlášení společnosti?

HSE politika společnosti ETK, s.r.o. je nedílnou součástí Integrované politiky společnosti. HSE politika je stanovena v kontextu se svými záměry, požadavky a potřebami zákazníka, povahou HSE rizik a dopadů na ŽP.

Integrovaná politika odpovídá povaze a rozsahu rizik v oblasti BOZP, PO, managementu kvality a dopadů v oblasti ŽP, obsahuje závazek k prevenci proti nehodám, vzniku úrazů a nemoci z povolání, poškození zdraví, škod na majetku a na životním prostředí a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v těchto oblastech. Integrovaná politika obsahuje závazek k plnění právních a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumání akčního plánu. S integrovanou politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci.

Integrovaná politika je dokumentována, implementována a udržována a je pravidelně minimálně jednou za tři roky přezkoumávána z důvodu svého rozsahu a své přiměřenosti vzhledem k potřebám společnosti, a je-li nutné aktualizována.

Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni s platnou Integrovanou politikou, která je dostupná všem zaměstnancům v sídle společnosti, a obchodním partnerům na webových stránkách.

Dodavatelé jsou o Integrované politice informování prostřednictvím internetových stránek.

Kontrola stavu pracoviště a jeho vztahu k Integrované politice společnosti je součástí provádění kontroly HSE (Dodržování legislativy a vnitřní dokumentace v oblasti BOZP, PO)

Související dokumenty:

 • Politika integrovaných systémů managementu, příloha číslo 10.5 k příručce ISM PIMS – 4.2/1
 • Seznámení zaměstnanců
 • Přezkoumání systému

1.2 Má společnost zabezpečenou pracovně-lékařskou službu a bezpečnostně-technickou službu?

Společnost ETK, s.r.o. uzavřela smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb, tj. provádění zdravotní preventivní péče a bezpečnostně – technické podpory s externími organizacemi.

Smluvní oprávněnou osobou, která má oprávnění k provádění pracovně lékařských služeb dodavatelským způsobem, je MUDr. Jiří Srna.

Tento lékař provádí povinné lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců (vstupní, výstupní, pravidelné preventivní a pravidelné profesní) podle výkonu práce dle kategorie rizika s přihlédnutím k faktorům pracovního prostředí zaměstnance.

Provádění bezpečnostně technických služeb pro společnost zajišťují externí specialista v oblasti BOZP, PO a prevence rizik. Specialista v oblasti životního prostředí je interní pracovník.

Rozsah povinností externího dodavatele při poskytování pracovně lékařských služeb:

 • poskytování dohledu nad zdravím zaměstnanců, zejména provádění lékařské preventivní vstupní, periodické a řadové, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců dle platné legislativy (dále jen „prohlídky“) v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice
 • vystavování posudků o zdravotní způsobilosti k práci
 • dohled nad pracovními podmínkami zejména provádění pravidelného dohledu na pracovištích, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku
 • podílení se na identifikaci nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik prací
 • hodnocení expozice zaměstnanců v závislosti na pracovním prostředí a zátěžím z práce
 • spolupráce s pracovníky státního odborného dozoru a s orgány ochrany veřejného zdraví nad bezpečností práce
 • podílení se na vypracování návrhu na zařazení prací do kategorií rizika /kategorizace prací)
 • provádění pravidelného dohledu na pracovištích 1 x ročně nebo dle požadavků ETK, s.r.o.
 • poskytování odborné poradenské, organizační a konzultační činnosti
 • školení zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci a ochrany zdraví při práci včetně základních aspektů hygieny práce dle požadavků ETK, s.r.o.

Rozsah povinností externího dodavatele při poskytování bezpečnostně – technické podpory:

 • řídí a organizuje na úseku BOZP a PO všechny zaměstnance
 • provádí předepsaná školení v oblasti BOZP a PO
 • zastupuje jednatele společnosti při jednáních s Oblastní inspekcí práce, státním požárním dozorem, případně s orgány hygienické správy
 • rozhoduje o návrhu na postih zaměstnance hrubě porušujícího pravidla BOZP a PO
 • rozhoduje o okamžitém zastavení prací při ohrožení požárem nebo při ohrožení života či zdraví
 • vypracovává příslušná bezpečnostní pravidla a související dokumenty v oblasti BOZP a PO
 • kontroluje dodržování zásad BOZP a PO na pracovištích (objekty ve vlastnictví, příslušné staveniště a rozestavěné stavby)
 • kontroluje plnění uložených nápravných opatření a kontroluje odstraňování zjištěných závad
 • kontroluje správnost evidence a hlášení pracovních úrazů
 • zodpovídá za vedení příslušné dokumentace bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou
 • zodpovídá za vedení příslušné dokumentace požární ochrany v souladu s platnou legislativou
 • provádí vstupní a periodické školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP a PO v předepsaných lhůtách
 • kontroluje provádění odborných školení zaměstnanců tam, kde tato školení jsou vyžadována zákonnými předpisy a to v zákonných lhůtách
 • kontroluje provádění revizí v předepsaných lhůtách
 • zodpovídá za vybavení pracovišť příslušnou bezpečnostní technikou při změnách
 • zodpovídá za vyhodnocení odstraňování rizik a zjištěných závad v oblasti BOZP a PO
 • kontroluje, zda jsou v termínu odesílaná hlášení pracovních úrazů OIP a pojišťovnám
 • spolupracuje při šetření pracovních úrazů.

Související dokumenty:

 • Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb včetně kvalifikačních předpokladů
 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP včetně kvalifikačních předpokladů
 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO včetně kvalifikačních předpokladů
 • Rámcové organizační schéma ETK, s.r.o. PIMS – 4.2/1 příloha číslo 10.1.
 • Prověrky BOZP, PO

1.3. Má podnik organizovanou politiku HSE?

ETK, s.r.o., Jablonec nad Nisou je společností v oboru poskytování služeb – dodávek, montáže a servisu prvotřídních technologií na skladování a distribuci ropných produktů (nafty, benzínu) a jiných chemikálií. Provádí následující činnosti:

 • vložkování nádrží na ropné látky a jiné produkty plastovou vložkou včetně signalizace netěsnosti
 • revize, čištění defektoskopie, tlakové zkoušky pro nádrže na skladování ropných a jiných produktů
 • defektoskopie, montáž a servis signalizačních zařízení podtlakového a tlakového systému pro dvouplášťové nádrže a potrubní rozvody
 • servis čerpacích stojanů a řídících systémů na čerpacích stanicích pohonných hmot.

V rámci realizace výše uvedených činností společnost zajišťuje, aby zdroje, které jsou podstatné pro provádění strategie a pro dosahování cílů, byly identifikovány, plánovány a aby jejich potřeby byly dostupné a dostatečné.

Základními vstupy pro určení potřebných zdrojů k udržování a zlepšování mimo jiné jsou:

 • Politika integrovaných systémů managementu
 • Cíle společnosti
 • Výsledky hodnocení
 • Plán výcviku zaměstnanců
 • Opatření k nápravě a preventivní opatření

Při plánování zdrojů vychází vedení nejen z potřeb, ale také z ekonomických možností společnosti. V případě nedostatků zdrojů vedení společnosti přiměřeně požadované zdroje reviduje. Základní odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny vnitřními směrnicemi společnosti (viz dokumentované postupy dle Příručky integrovaných systémů managementu PIMS – 4.2/1.

Povinnosti, odpovědnosti a pravomoci jsou ve společnosti stanoveny v souladu s organizační strukturou a popisem pracovních funkcí s ohledem na spolehlivé zajištění všech procesů. Stanovena je odpovědná osoba za účinnost systému SCC a jsou současně přímými partnery pro externě spolupracující osoby. Odpovědná osoba úzce spolupracuje s vedením společnosti, a tím zajišťuje a koordinuje činnosti pro zajištění spolehlivého a efektivního systému.

Související dokumenty:

 • Příručka integrovaných systémů managementu PIMS – 4.2/1
 • Politika integrovaných systémů managementu
 • Cíle společnosti
 • Popisy pracovních funkcí
 • Rámcové organizační schéma ETK, s.r.o. PIMS – 4.2/1 příloha číslo 10.1.
 • Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb včetně kvalifikačních předpokladů
 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP včetně kvalifikačních předpokladů
 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO včetně kvalifikačních předpokladů.

1.4. Jsou operativní vedoucí pracovníci posuzování na základě aspektů HSE?

Společnost provádí minimálně 1x ročně pracovní hodnocení zaměstnanců.

Jednou z hodnocených oblastí je dodržování zásad BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Hodnocení zaměstnanců je prováděno vedoucím pracovníkem v rámci jednotlivých zakázek, popř. je prováděno v rámci interních auditů.

Společnosti provádí hodnocení profesního vzdělávání kvalifikace zaměstnance.

Související dokumenty:

 • Směrnice PP 6.2/1 Lidské zdroje – personalistika
 • Hodnotící formulář zaměstnance
 • Hodnocení profesního vzdělávání kvalifikace zaměstnance PP 6.2/1 příloha č. 7.3

1.5. Je nejvyšší a střední management aktivně zapojený do HSE?

K vytvoření podmínek pro řízení rizik a dopadů ve společnosti je vedením společnosti stanoven odpovědný pracovník. Jeho úkolem  je pomáhat společnosti v dodržování předpisů BOZP a PO. Je poradním orgánem pro vedení společnosti, také zastupuje zájmy zaměstnanců ve věci plnění úkolů vedení společnosti v souvislosti s BOZP a PO vůči zaměstnancům.

Ve společnosti je definován postup provádění kontrol BOZP a PO ve vnitřních směrnicích Organizace, řízení a kontrola BOZP, Zajištění a organizační uspořádání PO a Provozní bezpečnostní předpisy.

Pro kontrolu dodržování zásad BOZP a PO jsou pravidelně 1x měsíčně prováděny interní audity oblasti BOZP, PO a ŽP viz zápis z interního auditu. Kontroly jsou prováděny také v rámci jednotlivých zakázek, se zápisem v Montážním deníku. Montážní deník vedou montéři, a následně provede technik kontrolu oblasti BOZP – plnění povinností, kontrola OOPP, dodržování legislativy a vnitřní dokumentace v oblasti BOZP, PO hygieny a pracovní kázně. Jsou vedeny také porady na úrovni středního managementu (zápisy z kontrol). Minimálně 1x ročně je prováděna Prověrka BOZP.

Související dokumenty:

 • Jmenování odpovědného pracovníka IMS
 • PP 6.0/1 Základní organizační popatření a úkony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zápisy z interních auditů
 • Montážní deník
 • Zápisy z kontrol (Dodržování legislativy a vnitřní dokumentace v oblasti BOZP, PO hygieny a pracovní kázně / Záznam o provedení kontroly komisí BOZP)
 • Prověrka BOZP viz zápis PP 6.0/1 příloha č. 7.5.

1.6. Hodnotí vrcholové vedení činnosti HSE s ohledem na dodržování požadavků SCC? (SCC – Compliance – audit a hodnocení)

Dodržování požadavků SCC je ověřováno interním auditem SCC, který provádí externí poradce/interní auditor a představitel managementu IMS 1 x ročně. 1 x ročně jsou také prováděny interní audity dodržování zásad BOZP, PO a ŽP v rámci interních auditů IMS. Interní audity jsou prováděny dle programu auditů na daný rok. Výstupem je zpráva z interního auditu.

První interní audit SCC byl proveden samostatně, viz Zpráva z interního auditu SCC. Další interní audity SCC budou prováděny 1x ročně, přičemž termín a zejména program auditu se určí podle aktuálnosti před samotným termínem auditu. V rámci interního auditu jsou ověřeny všechny prvky dokumentu SCC a postupy dle této směrnice a v navazujících dokumentech.

Za dodržování termínů provádění auditu odpovídá představitel managementu IMS. V rámci indicií, které mohou znamenat neshody systému, může představitel managementu IMS nařídit provedení dalšího mimořádného auditu SCC a stanovit nápravná a preventivní opatření.

Zpráva o funkčnosti systému SCC je též zahrnuta do Přezkoumání systému.

Provádění interních auditů ve společnosti se účastní:

 • Představitel managementu IMS
 • Externí poradce/interní auditor
 • externí poradce BOZP a PO
 • externí poradce SCC

Související dokumenty:

 • směrnice PP 8.2/2 Interní audity
 • Program interních auditů
 • Plán interního auditu
 • Záznam o neshodě
 • Zpráva z interního auditu SCC
 • Zápisy z interních auditů IMS
 • Přezkoumání systému

1.7. Jsou formulované cíle společnosti k zamezení vzniku úrazu a byly přijaté odpovídající opatření a přezkoumaná jejích účinnost?

Vedení společnosti za spolupůsobení vedoucího technika stanovují krátkodobé i dlouhodobé strategické cíle společnosti. Dle potřeby jsou cíle dále přiměřeně detailně definovány v programech.

Pro přehled plnění cílů společnosti je vypracováno Přezkoumání systému.

Vyhlašovány jsou také cíle v oblasti problematiky BOZP a evidence úrazů a skoro-nehod, jejichž splnění přispívá k naplňování strategických cílů firmy.

Související dokumenty:

 • Cíle společnosti v rámci Příručky IMS PIMS – 4.2/1 příloha číslo 10.6
 • Programy
 • Přezkoumání systému

1.8. Jsou formulované všeobecné cíle společnosti ke zlepšení systému HSE a byly přijaté příslušné opatření a přezkoumána jejich účinnost?

Strategické dlouhodobé všeobecné cíle jsou plánovány vedením společnosti, viz Cíle společnosti. Součástí jsou cíle v oblasti problematiky BOZP a evidence úrazů a skoro-nehod, jejichž splnění přispívá k naplňování strategických cílů firmy.

Společnost zvyšuje povědomí zaměstnanců o problematice BOZP a PO jejich průběžným vzděláváním a případně zvyšováním jejich kvalifikace.

Související dokumenty:

 • Cíle společnosti
 • Dílčí cíle v oblasti BOZP
ETK s. r. o.