Závazná pravidla BOZP pro externí návštěvy

Vedení společnosti ETK s.r.o. se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit, aby návštěvy a dodavatelé nebyli po dobu pobytu v prostorách areálu společnosti vystaveni ohrožení své bezpečnosti a zdraví, proto vyžaduje dodržení níže uvedených zásad a pravidel:

 1. Vstup do areálu je povolen pouze s vědomím pracovníka ETK s.r.o.-hostitele, zadavatele práce.
 2. Pohyb v areálu společnosti ETK s.r.o. – je povolen pouze v doprovodu hostitele (zadavatele práce) nebo s jeho souhlasem (jedná se výhradně o pravidelné dodavatele obeznámené s bezpečnostními riziky).
 3. Pohyb ve výrobních prostorách a skladu – je povolen pouze za maximálního dodržení zásad BOZP v doprovodu zaměstnance ETK s.r.o.
 4. Pohyb na komunikacích v areálu společnosti ETK s.r.o. – je povolena rychlost 20 km/h a stanovena povinnost dodržovat pravidla silničního provozu.
 5. Externím návštěvám je zakázáno:
  1. pohybovat se mimo místa a komunikace, která jsou k volnému pohybu určena
  2. přibližovat se ke strojům, které jsou v provozu, i svévolně je zapínat a vypínat
  3. dotýkat se chemických přípravků, nástrojů a obecně výrobků a materiálu fy ETK s.r.o. (pokud to nevyplývá přímo z pracovní náplně)
  4. vylévat jakékoliv nebezpečné látky včetně ropných do kanalizace
  5. vstupovat do zakázaných prostor, cesty manipulačních vozíků
  6. ovládat a používat manipulační prostředky a jiná zvedací zařízení společnosti ETK
 6. Povinnost dodržovat bezpečnostní značení a používání OOPP (helem, ochranných brýlí aj.) - vždy podle pokynu doprovázející osoby – zaměstnance ETK.
 7. V případě, zjištění požáru – o tom neprodleně informovat doprovázející osobu zaměstnanou v ETK nebo nejbližšího zaměstnance ETK a dále se řídit jejich pravidla.
 8. Zákaz kouření – platí v celém areálu společnosti ETK mimo vyhrazený a označený kuřácký prostor.
 9. Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek a vstupu do areálu ETK pod jejich vlivem, zákaz požívání a ukládání alkoholických nápojů a omamných látek na pracovištích ETK. Zaměstnanci jsou povinni se podrobit výzvě ke zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu.
 10. ETK s.r.o. nezodpovídá za majetek a osobní věci externích návštěv a pracovníků.

S těmito pravidly bude návštěva seznámena hostitelem. Za seznámení externí osoby se „Závaznými pravidly pro návštěvy a dodavatele" a používáním reflexní vesty při pohybu v areálu společnosti ETK s.r.o. je odpovědný hostitel (zadavatel práce), nebo jím pověřená osoba, která si návštěvu či dodavatele vždy vyzvedne na vstupu do areálu.

ETK s. r. o.