VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB (02/2020)

Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen "VNP") upravují vztahy při nákupu mezi společností ETK s.r.o.., se sídlem Skřivánčí 2344/9a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00554812, spisová značka C58 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále jen „ETK") a druhou smluvní stranou (dále jen „Prodávající"). Pokud Prodávající potvrdí objednávku ETK, zavazuje se akceptovat tyto VNP. Pokud Prodávající poskytne ETK plnění dle jeho objednávky i bez předchozího potvrzení této objednávky, je takové jeho jednání přijetím nabídky dle ustanovení § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. I v takovém případě se vzniklý smluvní vztah řídí těmito VNP. ETK si však pro tento případ vyhrazuje právo dodané plnění odmítnout. Veškeré odchylky od VNP musí být písemně dohodnuty v příslušné smlouvě (objednávce – návrhu na uzavření smlouvy). Ustanovení smlouvy (objednávky) mají přednost před VNP. V případech, které nejsou mezi Prodávajícím a ETK smlouvou (objednávkou) a VNP upraveny, či v případech, jejichž úprava není mezi Prodávajícím a ETK prokazatelným způsobem dohodnuta, se použijí příslušná ustanovení obchodních podmínek Prodávajícího, pokud jsou ke smlouvě (objednávce) přiloženy a která řeší takový případ. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve smlouvě (objednávce) nebo VNP nebo obchodních podmínkách Prodávajícího se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. ETK a Prodávající se dohodli, že je zavazuje pouze taková obchodní zvyklost, na které se dohodnou výslovně (písemně).

Potvrzením objednávky ETK, popř. poskytnutím plnění ETK i bez předchozího potvrzení této objednávky, zároveň Prodávající potvrzuje, že se seznámil s Politikou ISM kvality, environmentálním profilem, environmentálními aspekty s významnými dopady a manuálem způsobilosti výcviku a povědomí externích subjektů umístěnými na www.etk.cz a bude při plnění objednávky postupovat v souladu s těmito dokumenty.

I. VZNIK SMLOUVY

Objednávka (návrh na uzavření smlouvy) je požadována písemně, e-mailem. Ve výjimečných případech může být provedena ústní formou. Může být na jednorázovou konkrétní dodávku, nebo může mít dlouhodobý charakter.

Návrh na uzavření smlouvy předložený ETK potvrdí Prodávající ve lhůtě v návrhu uvedené. Není-li ETK lhůta stanovena, ve lhůtě do 10 dní po doručení návrhu.

Provedení jakýkoliv změn Prodávajícím v návrhu předloženém ETK nezakládá nárok na vznik smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh na uzavření smlouvy předložený Prodávajícím ETK a smlouva vznikne až dnem doručení souhlasného vyjádření od ETK. Smlouva (objednávka) může být měněna případně doplněna se souhlasem obou stran, případně takovým jednáním, kdy se Prodávající zachová dle změněné či doplněné objednávky ETK. ETK tímto předem vylučuje přijetí nabídky (objednávky) s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 věty druhé občanského zákoníku.

II. KUPNÍ CENA

Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy do místa určení a pojištění.

III. NÁLEŽITOSTI FAKTURY A PLATEB

Smluvní strany se dohodly, že faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  1. číslo faktury
  2. označení smluvních stran (dle výpisu z obchodního rejstříku)
  3. označení jejich sídla
  4. označení příslušného střediska ETK
  5. označení příslušného odpovědného pracovníka ETK, který je oprávněn jednat, je-li uveden ve smlouvě (objednávce)
  6. IČ, DIČ smluvních stran
  7. číslo smlouvy – objednávky
  8. předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou (objednávkou)
  9. výše fakturované částky bez DPH
  10. sazbu DPH
  11. částku DPH
  12. výše fakturované částky celkem
  13. měnu
  14. bankovní spojení obou smluvních stran, včetně účtu v cizích měnách
  15. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  16. datum vystavení faktury
  17. datum odeslání faktury
  18. datum splatnosti faktury nebo splatnost faktury

ETK je oprávněna před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou z výše dohodnutých náležitostí nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nedostatků tuto fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové vyhotovené faktury.

Pokud není dohodnuto jinak, Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem splnění předmětu smlouvy a je povinen daňový doklad vystavit nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti faktury činí 60 dnů od jejího doručení ETK. Úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou faktury si smluvní strany dohodly maximálně do výše 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Upřednostňováno je zasílání faktury v elektronické podobě, a to na následující e-mailové adresy:

strnadkova@etk.cz

V tomto případě musí obsahovat elektronický podpis buď e-mailová zpráva, která bude mít fakturu v příloze, nebo musí být elektronický podpis na každém dokumentu faktury. Faktura musí být zaslána v needitovatelné formě.

Adresa pro zasílání faktur v tištěné podobě: ETK s.r.o.,
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

IV. MÍSTO DODÁNÍ – SPLNĚNÍ DODÁVKY

Pokud není dohodnuto jinak ve smlouvě či objednávce, Prodávající je povinen dodat předmět plnění a doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží či služeb, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě (objednávce) do sídla ETK. Jedná se především o dodací list, předávací protokol, certifikáty, atesty (inspekční certifikáty), záruční listy, bezpečnostní listy u chemických látek, protokoly o provedených zkouškách, doklady o odborné způsobilosti Prodávajícího a jednotlivých pracovníků provádějících pro ETK službu, návody k obsluze (při nákupu v ČR v českém jazyce), provozní předpisy, technologické postupy, aj. Bez kompletní dokumentace nelze považovat dodávku za splněnou a nelze ji bez výhrad převzít.

Na všech dokumentech vztahujících se k dodávce musí být uvedeno číslo smlouvy / objednávky.

V. PRODLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A ZMĚNY V PROVEDENÍ U DLOUHODOBÝCH DODÁVEK

Je-li Prodávající v prodlení, má ETK právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení a bez stanovení dodatečné dodací lhůty od smlouvy (objednávky) odstoupit, aniž tím budou dotčeny jeho nároky na náhradu škody a ušlý zisk v plné výši.

Nebude-li Prodávající schopen dostát závazku včas, neprodleně je povinen informovat ETK a současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění. ETK není takovou lhůtou vázán a má právo od smlouvy (objednávky) odstoupit, aniž tím budou dotčeny jeho nároky na náhradu škody a ušlý zisk v plné výši (viz předchozí odstavec).

V případě dlouhodobých, opakujících se dodávek zboží je Prodávající povinen vyžádat si před začátkem výroby předchozí písemný souhlas ETK s případnými změnami složení zpracovávaného materiálu nebo konstrukčního provedení vůči dřívějším dodávkám zboží.

VI. ZÁRUČNÍ LHŮTA, UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY – REKLAMACE

Není-li dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje poskytnout ETK záruční lhůtu na předmět plnění v délce 24 měsíců od data dodání. Bude-li předmět plnění součástí dodávky ETK dalšímu subjektu, začíná záruční lhůta běžet dnem uvedení této dodávky do provozu, popř. dnem dodání dodávky jinému subjektu. V tomto případě je ETK povinen doložit Prodávajícímu datum uvedení předmětu plnění do provozu, popř. datum dodání dodávky jinému subjektu (bude-li požadováno).

Celková záruční lhůta je však nejvýše 36 měsíců od data dodání zboží Prodávajícím ETK.

Při zjištění vady ETK při převzetí zboží nebo služby je ETK povinen bez zbytečného odkladu sdělit zjištěné vady Prodávajícímu, který po dohodě s ETK zajistí odstranění vad dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího zboží, nebo opravou zboží. Je-li vadné plnění hrubým porušením smlouvy dle těchto VNP, má ETK právo odstoupit od smlouvy.

V případě reklamace v záruční lhůtě je Prodávající povinen ETK nejpozději do 3 dnů potvrdit přijetí reklamace, nejpozději do 10 dnů od jejího přijetí zaslat ETK písemné vyjádření k reklamaci a nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace odstranit vadu předmětu reklamace. Pokud není Prodávající schopen odstranit vadu předmětu reklamace do 30 dnů po obdržení reklamace, je povinen dodat náhradní plnění. Po vzájemné dohodě smluvních stran, lze opravu – odstranění neshod předmětu reklamace, provést na pracovištích ETK zástupci Prodávajícího či ETK na náklady Prodávajícího. Ve výjimečných případech, po dohodě smluvních stran, je možno po dobu trvání/řešení reklamace dočasně zapůjčit jiné, plně funkční zboží.

Nemůže-li Prodávající zajistit náhradní plnění a ze strany ETK již došlo k finančnímu plnění za předmět reklamace, pak bude částka v rozsahu tohoto plnění ETK Prodávajícím vrácena nejpozději do 7 dnů od obdržení příslušné výzvy zaslané ETK Prodávajícímu.

Veškeré vzniklé náklady spojené s oprávněným reklamačním řízením je povinen Prodávající ETK uhradit v plné výši. Tímto není dotčeno právo ETK na náhradu škody a ušlý zisk v plné výši. které mohou dosáhnout až milionových částek s ohledem na použití tohoto zboží převážně v dvouplášťových nádržích viz vložka.

VII. PRÁVNÍ VADY ZBOŽÍ

Prodávající ručí za to, že dodávkou a použitím zboží (popř. služeb) – předmětu plnění a postupů při jejich zhotovení, nejsou porušena práva třetích osob.

VIII. DOPRAVA A BALENÍ, LIKVIDACE STARÉHO ZBOŽÍ

Prodávající je povinen odeslat zboží v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách ETK.
Prodávající je v souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. povinen uvádět v průvodní dokumentaci ke zboží, na obalu, v návodu na použití, v potvrzení objednávky nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí zboží.

VIIII. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

ETK nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, ke stejnému okamžiku na ETK přechází i nebezpečí škody na něm.

X. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou smluvními stranami považovány takové neobvyklé okolnosti (např. přírodní katastrofa, změny zákonů atd.), které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy, bezprostředně ovlivňují předmět plnění smlouvy, a které nemohly být ani ETK ani Prodávajícím předvídány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinnosti, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží ji o tom doklady, případně informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě smluvní strany povinny jednat o změně smlouvy.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ETK má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení ujednaných podmínek, a to bez dalších výhrad Prodávajícího.

Za hrubé porušení ujednaných podmínek se považuje:

 1. prodlení s dodávkou více jak 7 dní
 2. dodání vadného plnění v rozsahu vad přesahujících 10 % objemu dodávky
 3. porušení povinností Prodávajícího dle článku VI. těchto VNP

V případě odstoupení vrátí ETK pouze tu část plnění, kterou je možné technicky vrátit. Za nevrácenou část plnění přísluší Prodávajícímu poměrná část kupní ceny snížená o 10 %.

XIII. AUDIT DRUHÉ STRANY – ZÁKAZNICKÝ

ETK má právo provést u Prodávajícího zákaznický audit k prokázání dodržování postupů zaručujících trvale udržitelnou kvalitu dodávek zboží či služeb, jakož i k prokázání dodržování postupů v souladu s péčí o životní prostředí a BOZP. Prodávající má povinnost tento audit ETK umožnit, a to nejpozději do 10 dnů od data oznámení záměru provést tento audit.

XIV. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu bude rozhodovat příslušný soud České republiky dle platných právních předpisů podle veškeré dokumentace, která byla sepsána v souvislosti s obchodním případem. Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky. Eventuální spory budou přednostně řešeny smírnou cestou, v případě neúspěchu žalobou u příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu se nachází sídlo ETK.

ETK s. r. o.