Politika integrovaného systémů managementů pro období roků 2023–2024.

(ISM se skládá z managementů kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

ETK, s.r.o., Jablonec nad Nisou je významným dodavatelem produktů a služeb v oboru montáže a servisu technologií pro skladování a distribuci ropných produktů (nafty, benzínu) a jiných chemikálií. Dodávky produktů a služeb, které společnost realizuje u zákazníků, se výraznou mírou podílejí na eliminaci dopadů významných environmentálních aspektů, konkrétně úniku ropných látek, při jejich skladování u zákazníka. (čerpací stanice pohonných hmot, centrální zásobníky na skladování ropných produktů ap.). Důsledkem úniku ropných látek bývá kontaminace půdního fondu, povrchových a podzemních vod. Dodávané produkty a poskytované služby společností se týkají konkrétně výroby ochranné vnitřní vložky nádrží, revizí nádrží, vložkování vnitřních prostor nádrží, dále revizí a servisu indikačních přístrojů a servisu výdejních stojanů.

V souladu s nejnáročnějšími technickými a ekologickými požadavky, společnost věnuje maximální pozornost dokonalé funkčnosti a provozní spolehlivosti instalovaných zařízení.  Při realizaci procesů u zákazníků respektuje zásady ochrany jednotlivých složek životního prostředí, jmenovitě horninového prostředí, povrchových a podzemních vod a ovzduší. Veškerých dodávky montáže technologií a poskytovaných služeb jsou realizovány také v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Pro dodávku uvedených činností společnost disponuje pracovníky s vysokou odborností a zkušenostmi.

Trvalá kvalita prováděných prací, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce je prioritou ve všech činnostech a oblastech působení společnosti s důrazem na odpovědnosti jednotlivých pracovníků společnosti. Veškeré procesy a činnosti jsou řízeny ve shodě s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost k zákazníků, zaměstnancům, externím poskytovatelům a dalším zainteresovaným stranám.      

Na základě toho:

Přijímá závazek poskytovat svým zákazníkům produkty a služby ve shodě s jejich požadavky, trvale zlepšovat jejich kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zaměstnanců při práci.

Plně si uvědomuje existenci vlivů svých podnikatelských aktivit na životní prostředí a přijímá spoluzodpovědnost za postupné zlepšování životních podmínek pro současnou i budoucí generaci. Proto jako nejvyšší priority společnosti chápe ochranu a tvorbu životního prostředí včetně prevence jeho znečišťování a havarijní prevenci.

Trvale identifikuje a minimalizuje rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, zabezpečuje jejich vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a ochrannými pomůckami a důsledně prověřuje dodržování všech pravidel bezpečné práce s cílem vytvoření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek.

Politikou bezpečnosti práce přijímá závazek pro zachycení širších cílů společnosti k vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a bezpečného provozu veškerých zařízení vzhledem k zaměstnancům společnosti, jejího okolí a zainteresovaným stranám.

Přijímá závazek neustále zlepšovat účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému managementů.

K zabezpečení výše uvedených závazků vedení společnosti vytváří Politiku, stanovuje Cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně provádí každoročně přezkoumání jak plnění cílů, tak i účinnost a efektivnost těchto zavedených a dále rozvíjených systémů.

Pro naplnění závazků přijímá výkonné vedení tyto zásady (závazky):

1. SPOLEČNĚ PRO VŠECHNY MANAGEMENTY ISM:

 • stanovit kontext organizace, určit a zvažovat interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření a které ovlivňují schopnost dosahovat zamýšleného výsledku ISM,
 • seznamovat zaměstnance s kontextem organizace, poskytovat zaměstnancům ucelený pohled na podmínky, v kterých se organizace nachází,
 • trvale rozvíjet a neustále zlepšovat zavedené systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci integrovaného systém managementů a soustavně zvyšovat jeho efektivitu a výkonnost,
 • aplikovat cyklus PDCA na procesy ISM,
 • dokumentovat, realizovat, udržovat, přezkoumávat a sdělovat politiky managementů všem zaměstnancům, osobám, které pracují pro organizaci nebo jejím jménem, i dalším zainteresovaným stranám,
 • pravidelně stanovovat cíle a cílové programy a tyto cíle a cílové programy pravidelné přezkoumávat,
 • zvyšovat povědomí pracovníků o kvalitě poskytovaných produktů a služeb, environmentálních aspektech, řízení rizik a posuzování příležitostí,
 • dodržovat závazné právní a jiné požadavky, kterým organizace podléhá a které se vztahují ke kvalitě produktu služby, k environmentálním aspektům organizace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vytvářet podmínky a zdroje pro účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému,
 • do výběrových řízení na dodávky produktů a služeb společnosti přednostně zařazovat externí poskytovatele, kteří mají vybudován funkční systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při svých činnostech respektují zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • pro zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti spolupracovat se zaměstnanci, orgány státní správy, místní samosprávou a dalšími zainteresovanými stranami a důsledně využívat všechny dostupné formy vnitřní i vnější komunikace a propagace,
 • soustavně provádět monitoring procesů integrovaného systému, identifikovat a zvažovat rizika, která se mohou vyskytnout nebo vyskytují z hlediska kvality, environmentu a BOZP, sledovat a hodnotit jejich závažnost a řídit je prostřednictvím opatření.

2. PRO OBLAST SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY:

 • zabezpečovat trvalou stabilitu vysoké kvality všech poskytovaných produktů a služeb,
 • při poskytování služeb optimalizovat používané technologie a materiály pro zlepšování kvality a užitných vlastností montovaných a servisovaných zařízení a tím uspokojit požadavky nebo očekávané požadavky zákazníků,
 • identifikovat a plnit požadavky zákazníků, závazná ustanovení právních a technických norem, týkajících se dodávaných produktů, poskytovaných služeb a systému managementu kvality,
 • předcházet vzniku vad uplatněním principu prevence a hodnocením rizik před odstraňováním vad a ukládáním nápravných opatření,
 • nepřipustit stagnaci kvality, technické a technologické úrovně včetně řídící a kontrolní činnosti u poskytovaných produktů a služeb, sledovat vývoj nových materiálů, používaných technologií a informačních technologií v oboru, udržovat trvalé kontakty s externími poskytovateli k uplatnění výsledků trendů technického vývoje v oboru,
 • monitorovat procesy prostřednictvím KPI – klíčových ukazatelů jejich výkonnosti.

3. PRO OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU:

 • monitorovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření vedoucí k neustálé ochraně životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním negativních dopadů na životní prostředí, včetně prevence znečištění,
 • zmírňovat možné nepříznivé účinky environmentálních podmínek na organizaci,
 • vést registr závazných povinností a jiných povinností, soustavně monitorovat stav plnění těchto závazných povinností s cílem být v souladu se závaznými povinnostmi – zákonnými požadavky a jinými požadavky, kterým organizace v oblasti životního prostředí podléhá,
 • neustálým zlepšováním systému environmentálního managementu vytvořit podmínky pro zvyšování environmentální výkonnosti,
 • realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů, snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí,
 • efektivně hospodařit s energiemi a vodou, aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, dle podmínek a možností snižovat spotřebu neobnovitelných přírodních surovin,
 • realizovat soustavné kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti možného ohrožení životního prostředí a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní zainteresované strany, při kladných trendech hodnocení zvažovat příležitosti,
 • zvažovat environmentální aspekty procesů a také jejich závazné požadavky, které mohou mít environmentální dopad, (změnu v životním prostředí), v případě nepříznivých změn přijímat účinná opatření ke snižování negativního dopadu / následků,
 • při plánování procesu zvažovat možný výskyt jak interních, tak externích rizik s výstupem, která rizika, jakými nástroji a v jaké míře budou řešeny,
 • prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí a o dopadech jejich činnosti na životní prostředí,
 • prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu společnosti na životní prostředí, s využitím různých forem poskytování informací relevantním zainteresovaným stranám,
 • vyžadovat od svých externích poskytovatelů respektování zásad a cílů této environmentální politiky.

4. PRO OBLAST MANAGEMENTU BOZP:

 • zajišťovat bezpečnost provozu a ochranu zdraví zaměstnanců, včetně oblasti jejich tělesné a duševní pohody, bere vedení společnosti jako prioritní věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance,
 • klade důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zaměstnanců a minimalizaci dopadů veškerých činností na jejich zdraví,
 • dodržovat a být ve shodě se všemi zákonnými a jinými požadavky právních a technických norem související s BOZP, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k BOZP,
 • v rámci prevence vzniku úrazů a poškození zdraví zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty (relevantní zainteresované strany),
 • v souladu s organizačním a pracovním řádem integrovat a zkoordinovat bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance ve všech oblastech jeho rozhodovacích a výkonných aktivit a činností,
 • uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií a všech na ně vázaných činností, výrobků, procesů, služeb, pracovišť apod., uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách,
 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců a ve vztahu k zařízení je směrovat přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a přijatelnosti rizika,
 • trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti za bezpečnost v okolí společnosti a při realizaci služeb u zákazníků,
 • zahrnovat do systému řízení bezpečnosti provozu všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, to znamená externí poskytovatele, odběratele, návštěvníky, zákazníky a další zainteresované strany a spolupracovat s nimi,
 • na úrovni vedení a za účasti zástupce zaměstnanců systematicky posuzovat plnění zásad a celkovou efektivitu BOZP, a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení,
 • stav, výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikovat a sdělovat zaměstnancům a zainteresovaným stranám,
 • vyžadovat od svých externích poskytovatelů respektování zásad a cílů této politiky BOZP.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené Politiky zavazuje:

 • politiku ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů a cílových hodnot,
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů a cílových hodnot všem zaměstnancům společnosti,
 • pro rozpracování cílů a splnění cílových hodnot stanovit pro každý rok soubor konkrétních měřitelných úkolů, plnění úkolů ročně hodnotit a v případě jejich neplnění přijímat opatření k nápravě,
 • plánovat a poskytovat nezbytné zdroje pro splnění cílů a cílových hodnot, a to zdroje lidské, materiální a finanční.

Od všech zaměstnanců společnosti vedení očekává přijetí zásady, že naplňování výše uvedených principů a cílů, plnění všech povinností vůči kvalitě, životnímu prostředí, ochraně zdraví při práci, tělesné a duševní pohody, prevenci závažných havárií a bezpečnosti provozu patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnosti.

 

V Jablonci nad Nisou: 01. 04. 2023 

Jan Hron
Jednatel společnosti

Jiří Rýdl
Gestor ISM

r0/04-2023
Z0

ETK s. r. o.