MANUÁL VÝCVIKU A INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ EXTERNÍCH
POSKYTOVATELŮ PROCESŮ, PRODUKTŮ A SLUŽEB
O ZPŮSOBU SHODY CHOVÁNÍ S POŽADAVKY ETK
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a BOZP
(03/2022)

Tento manuál upravuje v oblasti environmentu vztahy při realizaci procesu externího
poskytování procesů, produktů a služeb mezi společností ETK s.r.o., (dále jen „kupující“) a druhou smluvní stranou, externím poskytovatelem procesu, produktu nebo služby (dále jen „prodávající“). 

Pokud prodávající potvrdí objednávku, popř. poskytne kupujícímu plnění dle jeho objednávky i bez předchozího potvrzení této objednávky, zavazuje se akceptovat tento manuál a související DI 017 Všeobecné nákupní podmínky dodávek zboží a služeb.

Kupující se dobrovolně rozhodl, že bude veškeré své činnosti provádět v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a BOZP. Je držitelem certifikátu ISO 14001 a ISO 45001. Problematiku životního prostředí a environmentálních rizik zvažuje při veškerých rozhodováních o činnostech společnosti. Obdobně i péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a rizik BOZP.

Citovaná norma článek 8.1 kupujícímu ukládá řídit nebo ovlivňovat procesy zajišťované externě, tzn. poučit osoby, které pro něj externě poskytují procesy, produkty nebo služby, nebo se s jeho vědomím pohybují na pracovištích areálů společnosti, o nutnosti shody chování s jeho způsobem vnímání péče o životní prostředí.

Prvořadým cílem je eliminace rizik negativního ovlivňování životního prostředí a neustálé
zlepšování stavu životního prostředí. Nezbytností a samozřejmostí pro kupujícího je plnění požadavků závazných požadavků – platné legislativy životního prostředí.

Vedení společnosti ETK s.r.o. určilo následující hlavní zásady politiky kvality péče o životní prostředí:

ZÁKAZNÍCI

 • uspokojovat požadavky zákazníků
  služby musí být úplné, musí odpovídat očekávání zákazníka a musí být poskytovány v požadované kvalitě při splnění veškerých požadavků zákonů a dalších předpisů
 • včasně reagovat na potřeby a zájmy našich zákazníků z hlediska kvality a přínosu
  pro životní prostředí

EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ

 • budovat s externími poskytovateli procesů, produktů a služeb dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy a externě poskytované procesy řídit ve shodě s požadavky
 • do svých snah o zlepšování kvality a stavu životního prostředí zapojovat naše obchodní a smluvní partnery

ZAMĚSTNANCI

 • podporovat a zvyšovat motivaci, povědomí a rozvoj odborné úrovně zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet pracovním úrazům

TECHNOLOGIE, PROCESY A INFRASTRUKTURA

 • zamezovat či snižovat poškozovaní životního prostředí používáním správných praktik a metodik uplatňováním nových poznatků a vhodných moderních technologií při výrobě, realizaci, provozu, servisu, i při dalších činnostech
 • monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat efektivitu procesů ve společnosti
 • řídit rizika a příležitosti ve všech procesech, činnostech a na všech pracovištích společnosti

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ, ZAINTERESOVANÉ STRANY

 • úsporně využívat zdroje (např. suroviny a energie), redukovat množství a nebezpečnost odpadů
 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v jednotlivých lokalitách společnosti
 • snižovat rizika negativního ovlivňování životního prostředí

IMPLEMENTACE HLAVNÍCH ZÁSAD POLITIKY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BOZP V PRAXI:

 • Šetřit při práci s materiálem a energiemi.
 • Používat správné postupy a praktiky.
 • Zbytečně nevytvářet nebezpečné odpady a redukovat vznikající odpady.
 • Pečlivě třídit vzniklé odpady a ukládat do určených a označených nádob.
 • Udržovat vozidla v dobrém technickém stavu, bez úkapů plnících a pohonných kapalin.
 • Nenechávat zbytečně nastartované vozidlo.
 • Dodržovat příkazy a nařízení určená bezpečnostními a výstražnými tabulkami, požárními řády, provozními řády a směrnicemi.
 • Dodržovat zásady BOZP a PO.
 • Pohybovat se po vyznačených komunikačních plochách tam, kde jsou vyznačeny.

Prodávající má povinnost seznámit s tímto manuálem všechny zaměstnance, kteří budou
provádět činnosti pro kupujícího. Povinnost zabezpečit výcvik a informovanost je na osobě, která je oprávněna přijmout objednávku kupujícího. Doplnění případných nejasností bude realizováno před provedením smluvené činnosti pověřeným zaměstnancem kupujícího.

Prodávající je odpovědný za dosažení shody s naší environmentální politikou, s postupy a
požadavky systému.

Nedodržení stanovených postupů a shody se systémem environmentálního managementu může mít za následek vymáhání náhrady škody po prodávajícím v plné výši, případně vypovězení smluvního vztahu.

PŘÍLOHY:

 • Politika ISM ETK v oblasti kvality, péče o životní prostředí a BOZP
 • Registr environmentálních aspektů 

DEFINICE:

Kupující – z výkladu této DI se jedná o společnost ETK s.r.o.
Prodávající – externí poskytovatel

ETK s. r. o.