Vložkování nádrží

Vložkování je prováděno folií z plastické hmoty v souladu s ČSN 650201, ČSN 650202 a ČSN 753415 vložkami zahraniční výroby s garantovanou kvalitou materiálu a svárů. Na benzinové vložky dáváme garanci 10 let, na naftové vložky dáváme garanci 15 let. Na základě provádění pravidelných revizí a čištění nádrží firmou ETK, s.r.o. Jablonec nad Nisou prodlužujeme garanci na vložky automaticky o další periodu čištění.

Naše technologie je dodávána dle typového osvědčení FTZÚ Ostrava Radvanice, ITC Zlín, PTB Braunschweig a BAM Berlín, které zaručují kvalitu materiálu a provedených prací. Tímto tento systém plně vyhovuje normám EU13160.

Součástí naší dodávky je osazení vakuového indikačního přístroje na hlídání netěsnosti mezivrstvy venkovního ocelového pláště a vnitřního plastové vložky. V případě porušení pláště nádrže, vložky dojde ke změně tlaku v prostoru mezi vložkou a pláštěm nádrže. Indikační přístroj VACUMATIC ihned zvukově i světelně oznámí poruchu. Tato metoda předchází ekologickým a ekonomickým škodám. Trvalé vacum mezi vložkou a nádrží zastaví korozi uvnitř nádrže. Použitá technologie umožňuje rychlou montáž vložky bez dlouhého přerušení provozu. Přerušení, nebo případně jen omezení provozu trvá řádově dny, což znamená minimální ztrátu zisku.

  •   Výstavba čerpacích stanic
  •   Revize nádrží
  •   Vložkování
  •   Revize a servis indigačních přístrojů
  •   Servis výdejních stojanů

Efektivní rekonstrukce velkokapacitních tanků

PROBLÉM REKONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÝCH VELKOKAPACITNÍCH NÁDRŽÍ?

EFEKTIVNÍ A EKONOMICKY VÝHODNÉ ŘEŠENÍ JE ZDE!!

Ochrana životního prostředí – přírody to je nejdůležitější požadavek dneška. Odstranění současných škod na životním prostředí a prevence znečišťování do budoucna – to je náš cíl.

Firma ETK s.r.o., jak již její název napovídá ,,Ekologie, Technologie, Kvalita´´ vždy přichází na trh s nadčasovými technologiemi, které naprosto splňují i ty nejpřísnější ekologické normy. Nebezpečné látky musí být skladovány tak, aby neohrožovaly podzemní vody, půdy ani vzduch. Současné předpisy (Zákon o vodním hospodářství č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění, ČSN EN 13 160, ČSN 75 34 15, ČSN 65 02 02) vyžadují speciální účinnou izolaci, ochranu a kontrolu těsnosti, která by zajišťovala dlouhodobou ochranu životního prostředí před vlivy znečištění.

V roce 1990 přišla firma ETK, jako první s technologií modernizace jednoplášťových nádrží plastovými vložkami na čerpacích stanicích, velkokapacitních skladů PHM, letišť a různých jiných lokalit kde se skladují nejen PHM, ale i jiné životnímu prostředí nebezpečné látky. V současné době je jen v ČR provozováno tímto způsobem více než 1000 kusů nádrží. Naše pozornost se obrací směrem k velkokapacitním jednoplášťovým nádržím s plochým dnem kde i dnes má naše firma co nabídnout. Jelikož takto velké zásobníky jsou již většinou zabudované v terénu a jejich kompletní výměna by byla, jak časově tak finančně velmi náročná.

Obvyklý způsob rekonstrukcí velkokapacitních nádrží spočívá ve vyvařování dvojitého dna ocelovými pláty, kde takto vzniká meziprostor, který je monitorovaný indikačními přístroji. Firma ETK disponuje kvalitním týmem odborníků a vyškolených pracovníků, jak na domácím trhu, tak i v zahraničí, kteří mají bohaté zkušenosti v práci v oblasti indikace netěsnosti. Naše firma samozřejmě reaguje i na tyto technologie a dodává monitorovací systém Gardner Denver Thomas V80Ex H, který je přímo určen pro indikaci meziprostoru těchto velkokapacitních nádrží a jenž patří dle nejnovější normy ČSN EN 13 160 do první kategorie v indikaci netěsností.

Tento systém je využíván ve všech evropských rafinériích. Poslední instalované přístroje jsou v rafinérii Slovnaftu Bratislava pro indikaci nových dvouplášťových ocelových zásobníků s plochým dnem. Přístroj Gardner Denver Thomas V80Ex H je konstruován tak, aby vyhovoval pro umístění jak ve vnitřním tak hlavně i ve venkovním prostředí. Na trhu jsou i jiné přístroje, které jejich výrobci představují, jako vhodné pro tyto technologie, avšak zpracováním, vybavením a kvalitou nemohou přístrojům Gardner Denver Thomas konkurovat.  Firma ETK se samozřejmě nespokojila pouze s indikací dvojitých ocelových den těchto nádrží.

To že se u nás k modernizaci převážně používá ocel nás nenechalo chladnými, a proto přicházíme na trh s naší ojedinělou metodou. Dlouholeté a osvědčené zkušenosti s vložkováním menších nádrží nás inspirovali při vývoji technologií na rekonstrukci velkokapacitních zásobníků, které jsou vybudovány v rafineriích a velkých úložištích pohonných hmot. Naše technologie pro jednoplášťové zásobníky s plochým dnem spočívá v dodatečné utěsnění pomocí pružných, svařených plastových pásů (fólií).

Tyto těsnící pásy vykazují vysokou pružnost a trvalou odolnost vůči působení uskladňovaného média. Po ošetření dna zásobníku proti korozi a případné opravy narušených míst se položí na dno speciální mezivrstva odolná tlaku skladovaného média v zásobníku, jež zaručuje stálou průchodnost vzduchu v mezivrstvě a vytvoří trvale indikovaný meziprostor. Průchodnost vzduchu v mezivrstvě dna nádrže je důležitá z hlediska bezproblémové funkčnosti celého indikačního systému.

Těsnící plastové pásy určené pro dané skladované médium se poté svaří jako druhé dno a přichytí ke stěnám zásobníku. Spoj je nepropustný pro médium i vzduch. Prostřednictvím vakua v tomto meziprostoru je celé dno permanentně pod kontrolou vakuovým přístrojem od firmy Gardner Denver Thomas. U plochého dna takto velkých nádrží dochází k enormnímu zatížení a pnutí. Při naskladňování a vyskladňování média zde dochází k deformacím svařených plátů dna nádrže, při kterém může dojít k porušení svárů.

Právě deformace dna mohou zapříčinit vznik možné netěsnosti a proto je nutno klást velký důraz na výběr technologie a materiálů. V současné době je možné dna těchto velkokapacitních nádrží opravovat ocelovými pláty, laminátem a nebo již zmiňovaným pokládáním pružných plastových fólií. Ocelové pláty jsou při této technologii svařovány pouze z jedné strany, což při tak velkém zatížení může vést k poruše dna nádrže.

V případě, že k takovéto poruše dojde, proniká uskladňované médium do meziprostoru dna nádrže a následná oprava je časově náročná, vyžádá si i značné finanční náklady a je nebezpečná z hlediska bezpečnosti práce. I metoda rekonstrukce dna nádrže laminem má svá úskalí. Lamino se pokládá do nádrže ve dvou vrstvách. První vrstva se pokládá přímo na stávající dno nádrže a na ní se položí propustná mezivrstva tvořící indikační meziprostor.

Poslední vrstva lamina se přilepí na stěnu nádrže a tak se utěsní celý prostor. Tím, že je indikován pouze meziprostor mezi dvěma vrstvami lamina, poruchy ocelového dna nádrže indikátor netěsnosti nezaznamená. Jak jsme již uvedli při, naskladňovaní a vyskladňování média dochází k neustálému pohybu a pnutí dna nádrže. Železo i lamino jsou v podstatě materiály s různou pružností, kde dochází k odlamování laminátu od železa, čímž se poruší celistvost systému a může vést až k samovolnému unikání média do zeminy a nebo vnikání spodní vody do prostoru nádrže. To může být způsobeno v místech spoje laminátové vrstvy a ocelového pláště, kde jak již bylo řečeno, pnutím nebo rozdílnostem v tepelné roztažnosti použitých materiálů může dojít k nežádoucím netěsnostem.

U technologie pokládání plastových pásů k těmto problémům nedochází z důvodu velké pružnosti a přizpůsobivosti materiálu. Mezi další neopomenutelné výhody plastového systému patří okamžité zastavení vnitřní koroze a kondenzace vody v meziprostoru. Vnitřní výstelka působí i termoizolačně a eliminuje bludné proudy a jako jediná metoda nabízí snadnou a rychlou opravu případného porušení vnějšího ocelového dna nádrže.

Jedním z nejdůležitějších faktorů použití plastového systému je výrazné snížení nákladů na rekonstrukci a významné zkrácení doby modernizace se splněním všech nejpřísnějších českých i evropských norem a předpisů. Naše firma má na tuto činnost zavedený nový enviromentální systém jakosti podle ISO 9001:2001 a s tím související systémy řízení podle evropských norem 14 001:2005 a OHSAS 18001:1999. Věříme, že s touto technologií se budeme i nadále prosazovat na zahraničním tak i domácím  trhu a vytvářet tak další možnosti modernizací nejen velkokapacitních nádrží s plochým dnem.

Leták ETK ke stažení (*.PDF)

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům

ETK foam
Restaurant Hotel Nový York
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete