Politika integrovaných systémů managementů pro rok 2017 až 2018.

(systém managementu kvality, environmentu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

ETK, s.r.o., Jablonec nad Nisou chce být moderní prosperující společností v oboru poskytování služeb – dodávek, montáže a servisu prvotřídních technologií na skladování a distribuci ropných produktů (nafty, benzínu) a jiných chemikálií. Veškeré realizované činnosti musí uspokojovat požadavky zákazníků.

V souladu s nejnáročnějšími technickými a ekologickými požadavky společnost věnuje maximální pozornost dokonalé funkčnosti a provozní spolehlivosti instalovaných zařízení. Respektuje zásad ochrany jednotlivých složek životního prostředí, jmenovitě horninového prostředí, povrchových a podzemních vod a ovzduší. Realizace veškerých dodávek montáže technologií a poskytovaných služeb je realizována též v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Pro dodávku uvedených činností v potřebné kvalitě disponuje společnost pracovníky s vysokou odborností a zkušenostmi.

Kvalita prováděných prací, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce je prioritou ve všech činnostech a oblastech působení společnosti s důrazem odpovědnosti jednotlivých pracovníků společnosti. Veškeré procesy a činnosti jsou řízeny zavedeným integrovaným systémem managementů ve shodě s požadavky standardů - ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Důraz na kvalitu práce a spokojenost zákazníka, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce je motem naší činnosti.

Od důsledného aplikování zásad integrovaných systémů managementů kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všemi pracovníky společnosti a dodavateli očekáváme prospěch v různých formách (výrazné uspokojení zákazníků, stabilní postavení na trhu, zvyšování obratu, snižování nákladů, zvyšování produktivity práce, zvýšení účinnosti řízení, šetrnosti k životnímu prostředí, předcházení pracovních úrazů atd.).

Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost k zákazníků partnerům, svým zaměstnancům, regionům a celé společnosti.

Na základě toho:
Přijímá závazek poskytovat svým zákazníkům služby odpovídající jejich požadavkům nebo očekávaným požadavkům a trvale zlepšovat jejich kvalitu při zachování vzájemné výhodnosti obchodních vztahů a s respektováním zákonných požadavků a předpisů při poskytování služeb.

 • Plně si uvědomuje existenci vlivů svých podnikatelských aktivit na životní prostředí a přijímá spoluzodpovědnost za postupné zlepšování životních podmínek pro současnou i budoucí generaci. Proto jako nejvyšší priority společnosti chápe ochranu a tvorbu životního prostředí včetně prevence jeho znečišťování a havarijní prevenci.
 • Trvale identifikuje a minimalizuje rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, zabezpečuje jejich vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a ochrannými pomůckami a důsledně prověřuje dodržování všech pravidel bezpečné práce s cílem vytvoření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek.
 • Politikou bezpečnosti práce přijímá závazek pro zachycení širších cílů společnosti k vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a bezpečného provozu veškerých zařízení vzhledem k zaměstnancům společnosti i jeho okolí.
 • Přijímá závazek trvale zlepšovat účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému managementů.

K zabezpečení výše uvedených závazků vedení společnosti vytváří Politiku, stanovuje cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně provádí každoročně přezkoumání jak plnění cílů, tak i účinnosti těchto zavedených a dále rozvíjených systémů.

Pro naplnění závazků přijímá výkonné vedení tyto zásady (závazky):

 1. Společně pro všechny managementy
  • trvale rozvíjet a zdokonalovat zavedené systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako integrovaný systém managementů pro zvýšení jeho účinnosti s využitím SW podpory pro zvýšení efektivnosti celého systému
  • vytvářet podmínky a zdroje pro účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému
  • do výběrových řízení na dodávky produktů a služeb společnosti přednostně zařazovat dodavatele, kteří mají vybudován funkční systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při svých činnostech respektují zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
  • pro zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti spolupracovat se zaměstnanci, orgány státní správy, místní samosprávou a důsledně využívat všechny dostupné formy vnitřní i vnější komunikace a propagace
  • soustavně provádět monitoring procesů integrovaného systému, identifikovat rizika, která se mohou vyskytnout nebo vyskytují z hlediska kvality, environmentu a BOZP, sledovat a hodnotit jejich závažnost a řídit je prostřednictvím opatření
 2. Pro oblast systému managementu kvality
  • zabezpečovat trvalou stabilitu kvality všech poskytovaných služeb
  • při poskytování služeb optimalizovat technologie a materiály pro zlepšování kvality a užitných vlastností montovaných a servisovaných zařízení a tím uspokojit požadavky nebo očekávané požadavky zákazníků
  • identifikovat a plnit požadavky zákazníků, závazná ustanovení právních a technických norem, týkajících se dodávání produktů, zajišťování služeb a systému managementu kvality
  • rozvíjet vzájemně prospěšné dodavatelsko – odběratelské vztahy při zajišťování služeb
  • uplatňovat princip neustálého zlepšování všech procesů systému managementu kvality ve společnosti
  • předcházet vzniku vad uplatněním principu prevence před odstraňováním vad a ukládáním nápravných opatření
  • nepřipustit stagnaci kvality, technické a technologické úrovně včetně řídící a kontrolní činnosti zajišťovaných služeb, sledovat vývoj nových materiálů, používaných technologií a informačních technologií v oboru, udržovat trvalé kontakty s dodavateli k uplatnění výsledků trendů technického vývoje v oboru
  • Implementovat pro oblast systému managementu kvality požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016
 3. Pro oblast environmentální
  • monitorovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření vedoucí ke zlepšování
  • realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů a snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí
  • zdokonalovat opatření ke snižování rizika vzniku havárií a jejich následků
  • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterým podnik v oblasti životního prostředí podléhá
  • snižováním materiálových a energetických nároků výroby nepřímo působit na snižování spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů
  • prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu na životní prostředí s využitím různých forem poskytování informací
  • implementovat pro oblast systému environmentu požadavky revidované normy ČSN EN ISO 14001:2016
 4. Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • zajišťovat bezpečnost provozu a ochranu zdraví zaměstnanců jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance
  • v souladu s organizačním a pracovním řádem integrovat a zkoordinovat bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance ve všech oblastech jeho rozhodovacích a výkonných aktivit a činností
  • uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií a všech na ně vázaných činností, výrobků, procesů, pracovišť apod., uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách
  • plnit příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění
  • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
  • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců a ve vztahu k zařízení je směrovat přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a přijatelnosti rizika
  • trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v okolí společnosti
  • zahrnovat do systému řízení bezpečnosti provozu všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, to znamená dodavatele, odběratele, návštěvníky a spolupracovat s nimi
  • za účasti vedení společnosti systematicky dokumentovat a posuzovat plnění cílů a zásad Politiky bezpečnosti práce a provozu, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a účinnost systému řízení této oblasti, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky hodnocení ke zvyšování její úrovně
  • sledovat stav vydání normativu DIN ISO 45001 (revize OHSAS 18001:2007), po vydání implementovat požadavky DIN ISO do systému BOZP

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené Politiky zavazuje:

 • Politiku ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů a cílových hodnot
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů a cílových hodnot všem zaměstnancům společnosti
 • pro rozpracování cílů a splnění cílových hodnot stanovit pro každý rok soubor konkrétních měřitelných úkolů, plnění úkolů ročně hodnotit a v případě jejich neplnění přijímat opatření k nápravě
 • plánovat a poskytovat nezbytné zdroje pro splnění cílů a cílových hodnot, a to zdroje lidské, materiální a finanční.

Od všech zaměstnanců společnosti vedení očekává přijetí zásady, že naplňování výše uvedených principů a cílů, plnění všech povinností vůči životnímu prostředí, ochraně zdraví při práci, prevenci závažných havárií a bezpečnosti provozu patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnosti.

V Jablonci nad Nisou: 01. 02. 2017

Josef Tůma
Jednatel společnosti

Jiří Rýdl
Představitel vedení pro ISM

R5/02-2017
Z3

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Servis, čištění a údržba čerpacích stanic

Doporučujeme majitelům těchto provozů, aby důkladně vybírali firmy k těmto úkonům

Vystavovali jsme v Rakousku a Německu

Vystavovali jsme v Rakousku a Německu

V letošním roce jsme se zúčastnili výstav v rakouském Salcburku (11.1-14.1) a německém Münsteru

ETK foam
Restaurant Hotel Nový York
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete