Politika integrovaného systémů managementů pro období roků 2018 až 2020.

(ISM se skládá z managementu kvality, environmentu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

ETK, s.r.o., Jablonec nad Nisou je významným dodavatelem produktů a služeb v oboru montáže a servisu technologií pro skladování a distribuci ropných produktů (nafty, benzínu) a jiných chemikálií. Dodávky produktů a služeb, které společnost realizuje u zákazníků, se výraznou mírou podílejí na eliminaci dopadů významných environmentálních aspektů, konkrétně úniku ropných látek, při jejich skladování u zákazníka. (čerpací stanice pohonných hmot, centrální zásobníky na skladování ropných produktů ap.). Důsledkem úniku ropných látek bývá kontaminací půdního fondu, povrchových a podzemních vod. Dodávané produkty a poskytované služby společností se týkají konkrétně revizí nádrží, vložkování nádrží, dále revizí a servisu indikačních přístrojů a servisu výdejních stojanů.

V souladu s nejnáročnějšími technickými a ekologickými požadavky, společnost věnuje maximální pozornost dokonalé funkčnosti a provozní spolehlivosti instalovaných zařízení. Při realizaci procesů u zákazníků respektuje zásady ochrany jednotlivých složek životního prostředí, jmenovitě horninového prostředí, povrchových a podzemních vod a ovzduší. Veškerých dodávky montáže technologií a poskytovaných služeb jsou realizovány také v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Pro dodávku uvedených činností společnost disponuje pracovníky s vysokou odborností a zkušenostmi.

Trvalá kvalita prováděných prací, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce je prioritou ve všech činnostech a oblastech působení společnosti s důrazem na odpovědnosti jednotlivých pracovníků společnosti. Veškeré procesy a činnosti jsou řízeny ve shodě s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost k zákazníků, zaměstnancům, externím poskytovatelům a dalším zainteresovaným stranám.

Na základě toho:

Přijímá závazek poskytovat svým zákazníkům produkty a služby ve shodě s jejich požadavky, trvale zlepšovat jejich kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zaměstnanců při práci.

Plně si uvědomuje existenci vlivů svých podnikatelských aktivit na životní prostředí a přijímá spoluzodpovědnost za postupné zlepšování životních podmínek pro současnou i budoucí generaci. Proto jako nejvyšší priority společnosti chápe ochranu a tvorbu životního prostředí včetně prevence jeho znečišťování a havarijní prevenci.

Trvale identifikuje a minimalizuje rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, zabezpečuje jejich vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a ochrannými pomůckami a důsledně prověřuje dodržování všech pravidel bezpečné práce s cílem vytvoření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek.

Politikou bezpečnosti práce přijímá závazek pro zachycení širších cílů společnosti k vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a bezpečného provozu veškerých zařízení vzhledem k zaměstnancům společnosti, jejího okolí a zainteresovaným stranám.

Přijímá závazek trvale zlepšovat účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému managementů.

K zabezpečení výše uvedených závazků vedení společnosti vytváří Politiku, stanovuje Cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně provádí každoročně přezkoumání jak plnění cílů, tak i účinnosti těchto zavedených a dále rozvíjených systémů.

Pro naplnění závazků přijímá výkonné vedení tyto zásady (závazky):

1. Společně pro všechny managementy

 • stanovit kontext organizace, určit a zvažovat interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření a které ovlivňují schopnost dosahovat zamýšleného výsledku ISM
 • seznamovat zaměstnance s kontextem organizace, poskytovat zaměstnancům ucelený pohled na podmínky, v kterých se organizace nachází
 • trvale rozvíjet a neustále zlepšovat zavedené systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci integrovaného systém managementů a soustavně zvyšovat jeho efektivitu a výkonnost
 • aplikovat cyklus PDCA na procesy ISM
 • dokumentovat, realizovat, udržovat, přezkoumávat a sdělovat politiky managementů všem zaměstnancům, osobám, které pracují pro organizaci nebo jejím jménem, i dalším zainteresovaným stranám
 • pravidelně stanovovat cíle a cílové programy a tyto cíle a cílové programy pravidelné přezkoumávat
 • zvyšovat povědomí pracovníků o kvalitě poskytovaných produktů a služeb, environmentálních aspektech, řízení rizik a posuzování příležitostí
 • dodržovat závazné právní a jiné požadavky, kterým organizace podléhá a které se vztahují ke kvalitě produktu služby, k environmentálním aspektům organizace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • vytvářet podmínky a zdroje pro účinnost a efektivnost zavedeného integrovaného systému
 • do výběrových řízení na dodávky produktů a služeb společnosti přednostně zařazovat externí poskytovatele, kteří mají vybudován funkční systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při svých činnostech respektují zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • pro zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti spolupracovat se zaměstnanci, orgány státní správy, místní samosprávou a dalšími zainteresovanými stranami a důsledně využívat všechny dostupné formy vnitřní i vnější komunikace a propagace
 • soustavně provádět monitoring procesů integrovaného systému, identifikovat a zvažovat rizika, která se mohou vyskytnout nebo vyskytují z hlediska kvality, environmentu a BOZP, sledovat a hodnotit jejich závažnost a řídit je prostřednictvím opatření

2. Pro oblast systému managementu kvality

 • zabezpečovat trvalou stabilitu vysoké kvality všech poskytovaných produktů a služeb
 • při poskytování služeb optimalizovat používané technologie a materiály pro zlepšování kvality a užitných vlastností montovaných a servisovaných zařízení a tím uspokojit požadavky nebo očekávané požadavky zákazníků
 • identifikovat a plnit požadavky zákazníků, závazná ustanovení právních a technických norem, týkajících se dodávaných produktů, poskytovaných služeb a systému managementu kvality
 • předcházet vzniku vad uplatněním principu prevence a hodnocením rizik před odstraňováním vad a ukládáním nápravných opatření
 • nepřipustit stagnaci kvality, technické a technologické úrovně včetně řídící a kontrolní činnosti poskytovaných produktů a služeb, sledovat vývoj nových materiálů, používaných technologií a informačních technologií v oboru, udržovat trvalé kontakty s externími poskytovateli k uplatnění výsledků trendů technického vývoje v oboru
 • monitorovat procesy prostřednictvím KPI – klíčových ukazatelů jejich výkonnosti

3. Pro oblast environmentálního managementu

 • monitorovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření vedoucí k trvalé ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění
 • vést registr závazných právních a jiných povinností a soustavně monitorovat stav plnění těchto závazných povinností
 • neustálým zlepšováním systému environmentálního managementu vytvořit podmínky pro zvyšování environmentální výkonnosti
 • realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů, snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí
 • snižováním materiálových a energetických nároků výroby nepřímo působit na snižování spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti možného ohrožení životního prostředí a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance
 • a ostatní zainteresované strany, při kladných trendech hodnocení zvažovat příležitosti
 • monitorovat – zvažovat účinnost opatření ke snižování rizik vzniku havárií a jejich následků
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterým organizace v oblasti životního prostředí podléhá
 • prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu na životní prostředí s využitím různých forem poskytování informací zainteresovaným stranám

4. Pro oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • zajišťovat bezpečnost provozu a ochranu zdraví zaměstnanců jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance
 • v souladu s organizačním a pracovním řádem integrovat a zkoordinovat bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance ve všech oblastech jeho rozhodovacích a výkonných aktivit a činností
 • uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií a všech na ně vázaných činností, výrobků, procesů, služeb, pracovišť apod., uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách
 • plnit příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců a ve vztahu k zařízení je směrovat přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a přijatelnosti rizika
 • trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti za bezpečnost v okolí společnosti a při realizaci služeb u zákazníků
 • zahrnovat do systému řízení bezpečnosti provozu všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, to znamená externí poskytovatele, odběratele, návštěvníky, zákazníky a další zainteresované strany a spolupracovat s nimi
 • za účasti vedení společnosti systematicky dokumentovat a posuzovat plnění cílů a zásad Politiky bezpečnosti práce a provozu, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a účinnost systému řízení této oblasti, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky hodnocení ke zvyšování její úrovně
 • implementovat požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 (nahrazuje OHSAS 18001:2007), do systému BOZP s cílem prokázat shodu s požadavky DIN ISO 45001:2018 při kontrolním auditu ISM společností T - CERT v 07/2020.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené Politiky zavazuje:

 • politiku ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů a cílových hodnot
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů a cílových hodnot všem zaměstnancům společnosti
 • pro rozpracování cílů a splnění cílových hodnot stanovit pro každý rok soubor konkrétních měřitelných úkolů, plnění úkolů ročně hodnotit a v případě jejich neplnění přijímat opatření k nápravě
 • plánovat a poskytovat nezbytné zdroje pro splnění cílů a cílových hodnot, a to zdroje lidské, materiální a finanční

Od všech zaměstnanců společnosti vedení očekává přijetí zásady, že naplňování výše uvedených principů a cílů, plnění všech povinností vůči kvalitě, životnímu prostředí, ochraně zdraví při práci, prevenci závažných havárií a bezpečnosti provozu patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnosti.

V Jablonci nad Nisou: 01. 03. 2018

Josef Tůma
Jednatel společnosti

Jiří Rýdl
Gestor ISM

r1/03-2019
Z1

Řezání laserem

Nově nabízíme řezání a gravírování nekovových materiálů laserem.

Certifikát DIBt

Obdrželi jsme rozhodnutí o technickém schválení („Zulassung“, číslo Z-65.30-587) našeho vložkovacího systému Nisa 2011 verze 2014.

Výstava Uniti-Expo ve Stuttgartu

O naší účasti referuje PETROLmagazín.

ETK foam
animace funkčnosti podtlakového indikačního zařízení
animace funkčnosti přetlakového indikačního zařízení

Vložkování nádrží, čištění nádrží,
servis a výstavba čerpacích stanic

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 737 227 660, 483 360 077
Fax: 483 360 099

E-mail:
etk@etk.cz

ID: 00554812
DIČ: CZ00554812

kde nás najdete